Regulamin świadczenia usług

Strona główna » Regulamin świadczenia usług

Ostatnia aktualizacja: 14.02.2024

Wcześniejsze wersje regulaminu:

1. Informacje ogólne

Korzystanie z serwisu $English i/lub usług świadczonych przez Usługodawcę oznacza akceptację Regulaminu Świadczenia Usług (aktualna wersja dostępna na  https://dollarenglish.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/) oraz Polityki Prywatności, która stanowi załącznik do tego Regulaminu i jest dostępna pod adresem https://dollarenglish.pl/polityka-prywatnosci/ .

Właścicielem serwisu $English  jest:

Dollar English Paulina Lichota

32-500 Pogorzyce ul. Szymanowskiego 108

NIP: 6282279736, REGON: 385863240

2. Definicje

Usługodawca – Firma Dollar English Paulina Lichota reprezentowana przez Paulinę Lichotę lub wyznaczoną przez nią osobę.

Serwis – Platforma internetowa $English dostępna pod adresem https://dollarenglish.pl/.

Platforma E-learningowa – Część Serwisu, która umożliwia naukę z kursów internetowych po zalogowaniu się do Serwisu.

Użytkownik – Osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

Kurs internetowy (także “kurs”) – Materiały edukacyjne z zakresu języków obcych dostępne na Platformie E-learningowej.

Zajęcia językowe (także “zajęcia”, “lekcja”, “lekcja językowa”) – Indywidualna lub grupowa lekcja języka obcego prowadzona przez Internet lub telefonicznie. 

Produkt subskrypcyjny – Kurs i/lub zajęcia językowe, do których Użytkownik wykupuje dostęp na określony czas i równocześnie wyraża zgodę na opłacenie kolejnych okresów dostępu.

Dzień roboczy – Dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Regulamin – Niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego  https://dollarenglish.pl

Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą jeśli ta umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Rodzaj i zakres usług

 1. Usługodawca nieodpłatnie oferuje materiały edukacyjne w zakresie nauki języków obcych. Dostęp do materiałów nieodpłatnych nie wymaga logowania się w Serwisie ani zakupu produktów.
 2. Usługodawca odpłatnie oferuje następujące usługi:
 • Dostęp do kursów języka obcego na Platformie E-learningowej. Kursy służą do samodzielnej nauki.
 • Prowadzenie zajęć językowych z języka obcego w formie lekcji indywidualnych lub grupowych z wykorzystaniem sieci Internet i połączeń telefonicznych.

Dla każdej usługi może zostać określony minimalny poziom znajomości języka jaką powinien posiadać Użytkownik do korzystania z usługi. Informacja o wymaganym poziomie językowym (jeśli jest taki wymóg) jest podawana na stronie przedstawiającej produkt, która umożliwia jego zakup. 

4. Cena i zamówienie usługi, płatność, faktury

 1. Ceny podane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT jeśli powinien być naliczony zgodnie z regułami polskiego prawa.
 1. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie poprzez zaktualizowanie stron z ofertą usług, przy czym zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia, które zostały już złożone. Oznacza to, że Zamawiający płaci za usługę taką cenę jaką miała ona w momencie składania zamówienia.  
 1. Usługodawca może organizować promocje, przyznawać kupony obniżające ceny usług, a także dawać bezpłatny dostęp do produktów na warunkach określonych na stronie produktu.
 2. W celu skorzystania z kuponu, należy wprowadzić go w odpowiednim polu przy składaniu zamówienia poprzez Serwis lub podać go do wiadomości Usługodawcy przy zamawianiu bezpośrednio u niego.
 3. Użytkownik może zamówić usługę korzystając z Serwisu Usługodawcy lub kontaktując się z Usługodawcą bezpośrednio wysyłając wiadomość email na adres admin@dollarenglish.pl lub w inny sposób.
 1. Usługodawca udostępnia w Serwisie możliwość płatności internetowych, w tym kartą, za pomocą platformy internetowej Stripe. Stripe obsługuje płatności zgodnie ze swoim regulaminem dostępnym na stronie https://stripe.com/en-pl/legal/consumer Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z płatnościami.

  Opłacenie produktu (usługi) jest również możliwe na konto bankowe Usługodawcy po wcześniejszym kontakcie z Usługodawcą i zamówieniem produktu na adres admin@dollarenglish.pl.
 1. Dostęp do usługi zamówionej przez Serwis zostaje przyznany po uzyskaniu przez Usługodawcę potwierdzenia wpłaty od operatora płatności lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy. 
 2. W celu uzyskania faktury za opłaconą usługę lub otrzymania faktury do opłacenia zamówionej usługi należy skontaktować się z Usługodawcą pod adresem email admin@dollarenglish.pl , podać numer zamówienia oraz dane wymagane do wystawienia faktury (nazwa, adres nabywcy, numer NIP).  

5. Produkty subskrypcyjne

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do wykupionego produktu na czas podany w opisie produktu i wyraża zgodę na opłacenie kolejnego okresu subskrypcyjnego w ustalonym terminie za pomocą wskazanej przez siebie metody płatności.
 2. Użytkownik w każdym momencie, za pomocą Serwisu, może anulować swoją subskrypcję. Anulowanie subskrypcji oznacza, że nie zostanie pobrana płatność za kolejny okres subskrypcyjny. Po anulowaniu subskrypcji, Użytkownik zachowuje dostęp do wykupionego produktu na czas, który już opłacił. Po upływie tego czasu, Użytkownik traci dostęp do produktu.
 3. Usługodawca może zaproponować Użytkownikowi, który chce anulować subskrypcję, obniżenie opłat za subskrypcję lub inne preferencyjne warunki dostępu do produktu pod warunkiem wycofania decyzji o anulowaniu subskrypcji.

6. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym Platformy E-learningowej, wymaga właściwie skonfigurowanego przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia (laptop, telefon, tablet) podłączonego do sieci Internet, który zapewnia możliwość odsłuchiwania nagrań dźwiękowych i wyświetlania materiałów wideo przesyłanych metodą strumieniową (ang. streaming) oraz zapewnia możliwość wprowadzania tekstu (pisania).
 2. W celu prawidłowego działania Serwisu, w tym Platformy E-learningowej, użytkownik powinien korzystać z aktualnej i stabilnej wersji przeglądarki internetowej Google Chrome na komputerze stacjonarnym lub przenośnym (laptop). Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy E-learningowej było możliwe za pomocą innych przeglądarek i tabletów na komputerach stacjonarnych i laptopach, a także na tabletach i telefonach, ale nie gwarantuje rezultatu.
 1. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci Internet po stronie Użytkownika.
 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Platforma E-learningowa działała w sposób prawidłowy i zapewniała dostęp do umieszczonych na niej kursów internetowych.  W przypadku zawinionych przez Usługodawcę przerw w działaniu Platformy E-learningowej lub jej istotnej części, które trwały dłużej niż 8 godzin (w ciągu jednego dnia), Usługodawca przedłuży ważność wykupionych przez Użytkownika kursów o okres niedostępności Platformy w zaokrągleniu do pełnych dni. Przedłużenie nastąpi na wniosek Użytkownika zgłoszony drogą elektroniczną na adres admin@dollarenglish.pl lub listowną na adres siedziby Usługodawcy najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wystąpienia przerwy w dostępie do Platformy.
 1. Udzielona gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta z tytułu nienależytego wykonania umowy.

7. Zajęcia językowe

 1. Usługodawca oferuje indywidualne i grupowe zajęcia językowe prowadzone przez nauczyciela.
 2. Usługodawca przydziela Klientowi nauczyciela z uwzględnieniem jego preferencji oraz swoich możliwości kadrowych. Usługodawca może odmówić realizacji zajęć językowych, w szczególności z przyczyny braków kadrowych, o czym informuje Klienta na podany przez niego adres email i zwraca mu środki pieniężne za zakup zajęć językowych.
 3. Zajęcia odbywają się za pomocą komunikatorów internetowych lub, po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą, telefonicznie.
 4. Zajęcia językowe są prowadzone dla Klienta, który je zamówił. Istnieje możliwość zmiany osoby na rzecz której prowadzone są zajęcia na wniosek Klienta i za zgodą Usługodawcy.
 5. Zajęcia odbywają się w umówionym z Klientem terminie. Zajęcia mogą zostać umówione poprzez Serwis lub kontakt na adres email nauczyciela prowadzącego zajęcia albo na admin@dollarenglish.pl
 6. Zajęcia powinny zostać umówione i odbyte w czasie określonym na stronie produktu. Zajęcia niewykorzystane w tym czasie nie przechodzą na kolejny okres. Na przykład, jeśli klient wykupił produkt subskrypcyjny oferujący dwie lekcje w okresie 30 dni, powinien umówić te lekcje i je odbyć w terminie 30 dni od zakupu.
 7. Spóźnienie Klienta na umówione zajęcia językowe nie powoduje ich wydłużenia.
 8. Nieobecność Klienta na umówionych zajęciach nie uprawnia Klienta do zwrotu środków za zajęcia.
 9. Klient może zmienić termin zajęć za pomocą Serwisu lub poprzez kontakt na adres email z przydzielonym nauczycielem. Zmiana terminu zajęć grupowych wymaga porozumienia z resztą grupy oraz nauczycielem. Zmiana zajęć jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

8. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg tego terminu liczy się od momentu złożenia zamówienia.

Zamawiający zgadza się na rezygnację z tego prawa, jeśli na jego życzenie świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego na adres admin@dollarenglish.pl albo listownie na adres siedziby Usługodawcy. Oświadczenie powinno zawierać: 1) miejscowość i datę złożenia oświadczenia, 2) imię i nazwisko Zamawiającego, 3) numer zamówienia, 4) datę złożenia zamówienia, 5) adres email użyty do złożenia zamówienia, 6) podpis Zamawiającego. Klient może złożyć oświadczenie w dowolnej formie. Polecamy skorzystanie z gotowego wzoru oświadczenia w Załączniku nr 2 (kliknij, żeby pobrać je w PDF – otworzy się w nowym oknie).

Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz usługi, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient lub w inny sposób na który Klient wyraził zgodę. 

9. Dobre obyczaje i bezpieczeństwo, konto użytkownika

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu Usługodawcy oraz usługi wsparcia z nauką do kursu internetowego powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści bezprawnych, ani nie podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo lub poprawność funkcjonowania Serwisu, bądź też szkodzą innym Użytkownikom.
 1. Użytkownik może samodzielnie założyć swoje konto w Serwisie lub może ono zostać założone dla niego w sposób automatyczny przy zakupie usługi poprzez Serwis. W wypadku automatycznego założenia konta, imię i nazwisko Użytkownika zostają użyte jako nazwa użytkownika. Zarejestrowanie i założenie konta w Serwisie jest bezpłatne.
 1. Nazwa użytkownika oraz adres email nie może być słowem wulgarnym, powszechnie odbieranym jako obraźliwe i nie może godzić w niczyje dobre imię. Zabronione jest używanie jako loginu adresu strony internetowej, zastrzeżonych nazw własnych, znaków towarowych czy też nazw naruszających prawa osób trzecich.
 1. Nazwa użytkownika, adres email ani imię i nazwisko Użytkownika nie będą publicznie dostępne. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Użytkownik postanawia przesłać swoje wyniki z Quizu na Platformie E-learningowej do tabeli wyników (ang. leaderboard). W takim wypadku jego nazwa użytkownika jest widoczna dla pozostałych osób uczących się z tego kursu. Szczegółowe informacje związane z prywatnością Użytkowników posiadających konto w Serwisie są dostępne w Polityce Prywatności.
 1. Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania poufnych danych, w tym hasła dostępu do Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać nikomu dostępu do swojego konta, w szczególności jeśli do konta jest przypisany dostęp do płatnych kursów internetowych na Platformie E-learningowej. 
 1. Użytkownik zobowiązuje się do zmiany hasła do konta w razie podejrzenia, że uzyskały do niego dostęp osoby trzecie i do powiadomienia Usługodawcy na adres email admin@dollarenglish.pl o podejrzeniu, że osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do jego konta w terminie 7 dni od powzięcia tej informacji. 
 1. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów i treści, do których nie ma uprawnień. Zabronione jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy, jak również pobierających z nich jakiekolwiek dane.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika jeśli nie przestrzega on niniejszego Regulaminu. 
 1. Usługodawcy przysługuje prawo usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy nie jest z nim powiązany dostęp do płatnej usługi lub dostęp ten wygasł co najmniej 30 dni wcześniej. 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia działań o charakterze technicznym mających na celu zabezpieczenie jego uzasadnionych interesów poprzez uniemożliwienie niedozwolonych działań opisanych w punkcie nr 9. “Dobre obyczaje i bezpieczeństwo, konto użytkownika”.

10. Postępowanie reklamacyjne

Każdy Klient ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika w Serwisie (jeśli dotyczy) i nazwę usługi, której dotyczy oraz uzasadnienie reklamacji, podpis Klienta oraz datę. 

Reklamacja powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres admin@dollarenglish.pl lub listownie na adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania.

W wyjątkowych sytuacjach, tzn. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych działań oraz ustaleń ze strony Usługodawcy lub spotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.

W razie konieczności uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień celem rozpatrzenia zgłoszenia, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo wydłużeniu o czas korespondencji do momentu udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika.

11. Rozstrzyganie sporów 

Usługodawca wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów z Klientami za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Taka możliwość istnieje w wypadku sporów z Klientami będącymi Konsumentami. 

Spory te mogą być rozwiązane w drodze postępowania przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823).

Klient będący Konsumentem może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient będący Konsumentem może znaleźć na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl/

W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta będącego Konsumentem możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, spory powstałe pomiędzy Klientem a Usługodawcą będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Spory powstałe pomiędzy Klientem niebędących Konsumentem a Usługodawcą będą rozstrzygane przez sądy właściwe rzeczowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

12. Treści w serwisie i prawa autorskie

Treści zawarte w Serwisie https://dollarenglish.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z treści serwisu z wyłączeniem treści na Platformie E-learningowej,  w celach osobistych, które obejmują między innymi udostępnianie treści i ich wydruk. 

Treści zawarte na Platformie E-learningowej serwisu również są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z nich w celach osobistych za pomocą Serwisu pod warunkiem posiadania aktualnego i opłaconego dostępu do tych treści. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie tych treści poza Serwisem oraz na udzielenie do nich dostępu osobom trzecim. 

Usługodawca może udzielić pisemną zgodę na wykorzystanie tych treści w inny sposób niż opisany w Regulaminie.

Usługodawca nie wyraża zgody na wykorzystanie treści z Serwisu w celach komercyjnych lub w inny sposób niż tutaj opisany bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo aktualizacji treści oferowanych w Serwisie (w tym na Platformie E-learningowej) oraz modyfikowania ich zawartości obejmującego dodawanie i usuwanie niektórych elementów. 

13. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności, która stanowi załącznik do Regulaminu, z ważnych przyczyn i zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Za ważne przyczyny uznaje się:

 1. Obowiązek dostosowania Regulaminu i/lub Polityki Prywatności do przepisów prawa, zaleceń, orzeczeń, interpretacji, wyroków, nakazów lub zakazów uprawnionych władz publicznych odnoszących się do działalności Serwisu i/lub Usługodawcy
 2. Zaistnienie istotnych zmian w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności (między innymi wprowadzenie nowych usług, promocji, kuponów zniżkowych; zmiana adresu internetowego Serwisu; zmiana nazwy lub formy prawnej działania Usługodawcy; zmiana danych kontaktowych Usługodawcy w tym adresu jego siedziby; zmiana profilu działalności Usługodawcy; wprowadzenie udogodnień w zakresie zawiązywania i rozwiązywania nowych umów; zmiana zasad świadczenia wsparcia w nauce z kursu), 
 3. Konieczność sprostowania błędów pisarskich lub skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości, które zostaną wykryte w Regulaminie i/lub Polityce Prywatności;
 4. Konieczność dostosowania Regulaminu i/lub Polityki Prywatności do zmian technicznych związanych z działalnością Serwisu, np. zmiany sposobu przechowywania danych użytkowników lub zmiany sposobu przyznawania dostępu do Platformy E-learningowej,
 5. Zmiany w zakresie wymagań technicznych do użytkowania Platformy E-learningowej, przy czym Usługodawca zobowiązuje się naprawić lub proporcjonalnie zrekompensować szkodę poniesioną przez Klienta jeśli te zmiany uniemożliwią mu korzystanie z kursów, do których ma wykupiony i aktualny dostęp na Platformie E-learningowej.

Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie https://dollarenglish.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/

Aktualna wersja Polityki Prywatności  jest dostępna na stronie https://dollarenglish.pl/polityka-prywatnosci/

Wprowadzone zmiany w Regulaminie uważa się za obowiązujące w ciągu 14 dni od poinformowania o nich Użytkownika. O wprowadzonych w Regulaminie zmianach Usługodawca powiadomi Użytkownika na stronie https://www.dollarenglish.pl/regulamin, natomiast o wprowadzonych zmianach w Polityce Prywatności Usługodawca powiadomi Użytkownika na stronie https://dollarenglish.pl/polityka-prywatnosci/ .   Usługodawca powiadomi również Użytkownika poprzez wysłanie do niego wiadomości email jeśli Użytkownik posiada konto w Serwisie. Do wysłania wiadomości zostanie użyty adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji Konta. 

Jeśli Użytkownik nie posiada Konta w Serwisie, ale korzysta z zajęć językowych świadczonych przez Usługodawcę, zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu i/lub Polityki Prywatności w sposób w który zamówił zajęcia (np. poprzez email) lub inny sposób, na który Użytkownik zgodził się otrzymywać informacje od Usługodawcy.

Jeśli Użytkownik został poinformowany o zmianie Regulaminu i/lub Polityki Prywatności i nie akceptuje wprowadzonych zmian, zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu z dniem wejścia tych zmian w życie. Nie dotyczy to Użytkownika, który jest równocześnie Klientem.

Jeśli Użytkownik jest równocześnie Klientem Usługodawcy, jest zobowiązany do powiadomienia Usługodawcy o swoim sprzeciwie wobec zmiany Regulaminu i/lub Polityki Prywatności w terminie do 14 dni od powzięcia informacji o tej zmianie. Powinien zrobić to drogą elektroniczną na adres admin@dollarenglish.pl lub drogą listowną na adres siedziby Usługodawcy. W wypadku sprzeciwu Klienta umowy zawarte na czas określony będą świadczone na dotychczasowych zasadach, czyli nie nastąpi zmiana warunków świadczenia usług dla Klienta.

Jeśli Usługodawcę i Klienta łączy umowa na czas nieokreślony, to Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z Usługodawcą w przypadku zmiany Regulaminu i/lub Polityki Prywatności. Zgłoszenie odstąpienia od umowy powinno zostać przesłane na adres email admin@dollarenglish.pl lub przesłane w formie listownej na adres siedziby Usługodawcy do 14 dni od zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zmiany w Regulaminie i/lub Polityce Prywatności.

Oświadczenie powinno zawierać: 1) miejscowość i datę złożenia oświadczenia, 2) imię i nazwisko Zamawiającego, 3) numer zamówienia, 4) datę złożenia zamówienia, 5) adres email użyty do złożenia zamówienia, 6) podpis Zamawiającego. Klient może złożyć oświadczenie w dowolnej formie. Można skorzystać ze wzoru wypowiedzenia umowy dostępnego w Załączniku nr 3 (kliknij, żeby w nowej karcie otworzyć plik pdf).

Dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Załącznik nr 1

Polityka Prywatności

Załącznik nr 2

Wzór odstąpienia od umowy

Załącznik nr 3

Wzór wypowiedzenia umowy


Wycofane promocje:

Regulamin promocji “kurs Business English” (od 4.10.2020 do 13.01.2021) jest dostępny tutaj jako plik pdf.

Regulamin promocji “sześciomiesięczny kurs Business English” jest dostępny tutaj (plik pdf). Promocja wycofana, obowiązywała do 3.10.2020

Scroll to Top