Czasy przeszłe

Strona główna » Gramatyka języka angielskiego » Czasy w języku angielskim » Czasy przeszłe

Mocnym kontrastem do teraźniejszości jest aspekt przeszły. Wszystko, co wydarzyło się, stało się, działo się lub miało swój punkt kulminacyjny w określonym momencie w przeszłości. Dlatego zrozumienie czasów przeszłych w języku angielskim jest po prostu kluczowe dla każdego, kto chce skutecznie opowiadać o wydarzeniach, które miały już miejsce.

Czasy przeszłe angielski

Angielskie czasy przeszłe pozwalają na wyrażanie różnych aspektów przeszłości (past), takich jak jednorazowe wydarzenia, długotrwałe działania czy doświadczenia, które wpłynęły na teraźniejszość. W języku angielskim wyróżniamy cztery główne czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect oraz Past Perfect Continuous. Stanowią one kanon komunikacji ustnej oraz pisemnej.

Czasy przeszłe – budowa i zastosowanie

Największym wyzwaniem dla uczących się czasów przeszłych, i dotyczy to nie tylko języka angielskiego, są formy czasowników nieregularnych. Simple Past – czyli druga forma czasownika, na przykład: speak – spoke. Past Participle – czyli trzecia forma czasownika nieregularnego: speak – spoke – spoken. Na szczęście czasowniki regularne mają swoje ustalone formy i gdy się ich nauczymy nic nie powinno nas zaskoczyć. Warto zaznaczyć, że w najczęściej używamy około 100 czasowników nieregularnych i wystarczają one do codziennej komunikacji nawet na zaawansowanym poziomie.

Czasy przeszłe w angielskim – Past Simple

Past Simple (czas przeszły prosty)

Struktura: Podmiot + czasownik w formie przeszłej (dla czasowników nieregularnych używa się drugiej formy czasownika).

Użycie: Past Simple stosujemy do opisywania zdarzeń, które zaczęły się i skończyły w przeszłości. Często podajemy konkretne ramy czasowe lub sytuacje, które są już zakończone.

Przykłady:

 1. I visited France last summer – Odwiedziłem Francję zeszłego lata.
 2. She bought a new car one week ago – Kupiła nowy samochód tydzień temu.

Czasy przeszłe w angielskim – Past Continuous

Past Continuous (czas przeszły ciągły)

Struktura: Podmiot + was/were + czasownik z końcówką -ing.

Użycie: Past Continuous używamy do opisywania czynności trwającej w konkretnym momencie w przeszłości. Często jest stosowany, aby pokazać, że jedna czynność trwała, gdy zdarzyła się inna.

Przykłady:

 1. I was watching TV when she called – Oglądałem telewizję, kiedy ona zadzwoniła.
 2. They were eating dinner when the lights went out – Jedli kolację, gdy zgasły światła.

Czasy przeszłe w angielskim – Past Perfect

Past Perfect (czas zaprzeszły dokonany)

Struktura: Podmiot + had + czasownik w trzeciej formie (past participle).

Użycie: Past Perfect stosujemy do opisywania czynności, która zakończyła się przed inną czynnością lub zdarzeniem w przeszłości. Pomaga to ustawić zdarzenia w odpowiedniej kolejności czasowej.

Przykłady:

 1. He had left before I arrived – Odszedł, zanim przybyłem.
 2. She had finished the report by the time the meeting started – Skończyła raport, zanim rozpoczęło się spotkanie.

Czasy przeszłe po angielsku – Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous (czas zaprzeszły dokonany ciągły)

Struktura: Podmiot + had been + czasownik z końcówką -ing.

Użycie: Ten czas używamy do opisywania długotrwałej czynności, która rozpoczęła się i trwała przez pewien czas w przeszłości, zazwyczaj do momentu innego zdarzenia. Skupia się na długości trwania czynności.

Przykłady:

 1. I had been studying for hours when he finally called – Uczyłem się przez długie godziny, kiedy on w końcu zadzwonił.
 2. They had been playing football when it started to rain – Grali w piłkę nożną, kiedy zaczęło padać.

Czasy przeszłe angielski kiedy używamy

Przyjrzyjmy się teraz poniższym przykładom w poszczególnych czasach, aby jeszcze bardziej “poczuć” użycie każdego z czasów przeszłych. Z pewnością, na szczególną uwagę zasługuje czas Past Perfect, którego zrozumienie jest zawsze wyzwaniem dla uczących. Jest to czas zaprzeszły, zatem wydarzenia miały miejsce przed inną zakończoną czynnością.

Past Simple

 1. I visited London last year – Odwiedziłem Londyn w zeszłym roku.
 2. They went to the cinema one week ago – Poszli do kina tydzień temu.
 3. We played football yesterday – Graliśmy wczoraj w piłkę nożną.

Past Continuous

 1. I was reading when you called – Czytałem, kiedy zadzwoniłeś.
 2. They were playing cards when it started to rain – Grali w karty, kiedy zaczęło padać.
 3. He was working on his project the whole night – Pracował nad swoim projektem całą noc.

Past Perfect

 1. She had left the party by the time we arrived – Opuściła przyjęcie zanim przybyliśmy.
 2. He had studied the material before the exam – Przestudiował materiał przed egzaminem.
 3. We had sold the car before the end of the year – Sprzedaliśmy samochód przed końcem roku.

Past Perfect Continuous

 1. I had been reading for two hours when he called – Czytałem od dwóch godzin, kiedy on zadzwonił.
 2. He had been studying English for several months before moving to London – Uczył się angielskiego przez kilka miesięcy, zanim przeprowadził się do Londynu.
 3. We had been preparing the project for weeks when it was cancelled – Przygotowywaliśmy projekt przez tygodnie, kiedy został anulowany.

Typowe określenia czasów przeszłych w języku angielskim

Określniki czasu odgrywają kluczową rolę w angielskich czasach przeszłych, pomagając określić, kiedy dokładnie zdarzenia miały miejsce lub jak długo trwały. Poniżej przedstawiamy charakterystyczne określniki czasu dla każdego z czasów przeszłych:

Past Simple

Określniki czasu dla Past Simple często wskazują na konkretne, zakończone momenty w przeszłości:

 • yesterday (wczoraj)
 • last (ostatni, np. last night, last week, last year)
 • ago (temu, np. two days ago, five years ago)
 • in (w, np. in 1999, in April)
 • on (w dniu, np. on Monday, on Christmas day)

Past Continuous

Określniki dla Past Continuous często odnoszą się do konkretnego czasu w przeszłości, kiedy trwała akcja:

 • while (podczas gdy)
 • when (kiedy)
 • as (kiedy, podczas gdy)
 • at that moment (w tamtym momencie)
 • during (podczas, np. during the meeting)

Past Perfect

Określniki czasu dla Past Perfect zwykle podkreślają działanie zakończone przed innym momentem w przeszłości:

 • before (przed)
 • by the time (do czasu gdy)
 • by (do, np. by 8 o’clock)
 • until (aż do, używane dla zdarzeń, które trwały do pewnego momentu)
 • already (już, w kontekście czegoś, co zostało wykonane przed pewnym momentem)

Past Perfect Continuous

Dla Past Perfect Continuous określniki podkreślają długość trwania akcji przed innym zdarzeniem w przeszłości:

 • for (przez, np. for two hours)
 • since (od, np. since Friday)
 • all day (cały dzień)
 • the whole time (cały czas)
 • up to that point (aż do tego momentu)

Nauka czasów przeszłych w języku angielskim

Angielskie czasy przeszłe wymagają przede wszystkim świetnej znajomości czasowników (nie)regularnych, określników czasu oraz świadomego umiejscowienia naszego komunikatu w przeszłości. Czas Past Simple wydaje się najważniejszy jednak za jego pomocą nie jesteśmy w stanie oddać szczegółowych znaczeń i odcieni. W DollarEnglish stawiamy na praktyczną naukę, zatem czasy przeszłe nie będą już takie straszne. Przekonaliśmy Cię?

Scroll to Top