Czasy w języku angielskim

Strona główna » Gramatyka języka angielskiego » Czasy w języku angielskim

Czasy w języku angielskim

Każdy język obcy funkcjonuje w swoim systemie znaków, znaczeń, dźwięków i w swojej charakterystycznej formie. Forma nadaje porządek treści pisanej i mówionej. Uporządkowuje system posługiwania się danym językiem. Gramatyka języka angielskiego to w dużej mierze czasy (tenses), które pomimo niekoniecznie dużego stopnia trudności, przyprawiają uczących się tego języka o lekki zawrót głowy.

Wszystkie czasy angielski

Angielskie czasy gramatyczne pozwalają nam precyzyjnie opisywać zdarzenia i działania w różnych kontekstach czasowych. Pozwalają oddać niuanse i różnorodne emocje w komunikacji. Zrozumienie struktury i zastosowania każdego z nich jest zatem kluczowe do efektywnego posługiwania się językiem angielskim. Dla celów uporządkowania wiedzy o czasach angielskich możemy przyjąć, że jest ich dwanaście. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się im pod względem kontekstów użycia, charakterystycznej budowy jak również podamy przykłady zdań twierdzących, przeczących oraz pytających. Zapraszamy do krótkiej podróży po angielskich czasach gramatycznych.

Czasy z angielskiego w pigułce

Zacznijmy od przedstawienia aspektu teraźniejszego w języku angielskim.

Present Simple – czas teraźniejszy prosty

Kontekst użycia: Opis regularnych działań, stanów trwałych, prawd ogólnych, a także zdarzeń o stałym harmonogramie.

Struktura: Podmiot + czasownik w formie podstawowej (dodajemy ‘-s’ lub ‘-es’) w trzeciej osobie liczby pojedynczej – he, she, it).

Określniki czasu:

 • always (zawsze)
 • never (nigdy)
 • from time to time (od czasu do czasu)
 • usually (zazwyczaj)
 • often (często)
 • sometimes (czasami)
 • every day (codziennie)
 • on Mondays (w poniedziałki)

Przykłady:

 • I play tennis every Friday. – Gram w tenisa w każdy piątek.
 • He does not drink coffee. On nie pije kawy.
 • Do they live in London? – Czy oni mieszkają w Londynie?
 • Amanda loves her new job – Amanda uwielbia swoją nową pracę.
 • Does it make you happy? – Czy to cię uszczęśliwia?

Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły

Kontekst użycia: Opisuje czynności trwające w momencie mówienia lub czasowo bliskie teraźniejszości.

Struktura: Podmiot + am/is/are + czasownik z końcówką ‘-ing’.

Przykłady:

 • I am reading a book now. – Czytam właśnie książkę.
 • She is not watching TV. – Ona nie ogląda telewizji.
 • Are they coming to the party? – Czy oni idą na imprezę?

Określniki czasu:

 • now (teraz)
 • at the moment (w tej chwili)
 • right now (właśnie teraz)
 • today (dzisiaj)
 • these days (obecnie)

Present Perfect – czas teraźniejszy dokonany

Kontekst użycia: Opisuje działania, które miały miejsce w nieokreślonym czasie w przeszłości i mają związek z teraźniejszością.

Struktura: Podmiot + have/has + past participle (III forma czasownika).

Przykłady:

 • I have visited Paris three times. – Odwiedziłem Paryż trzy razy.
 • He has not finished his homework yet. – On jeszcze nie skończył swojej pracy domowej.
 • Have you ever seen a whale? – Czy kiedykolwiek widziałeś wieloryba?

Określniki czasu:

 • already (już)
 • just (właśnie)
 • yet (jeszcze) – w pytaniach i przeczeniach
 • ever (kiedykolwiek) – w pytaniach
 • never (nigdy)
 • recently (niedawno)
 • so far (do tej pory)
 • up to now (do teraz)

Present Perfect Continuous – czas teraźniejszy dokonany ciągły

Kontekst użycia: Opisuje czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz lub właśnie się zakończyły, podkreślając ich ciągłość.

Struktura: Podmiot + have/has been + czasownik z końcówką ‘-ing’.

Przykłady:

 • I have been studying English for five years. – Uczę się angielskiego od pięciu lat.
 • She has not been feeling well. – Ona nie czuła się dobrze.
 • Have you been waiting long? – Czy czekałeś długo?

Określniki czasu:

 • for (przez – określając długość czasu)
 • since (od – wskazując początek czasu)
 • all day (cały dzień)
 • all morning (cały poranek)
 • lately (ostatnio)

Język angielski czasy

Teraz przyjrzyjmy się aspektowi przeszłości w języku angielskim.

Past Simple – czas przeszły prosty

Kontekst użycia: Opisuje zakończone działania lub stany, które miały miejsce w konkretnym czasie w przeszłości.

Struktura: Podmiot + czasownik nieregularny w drugiej formie (dla czasowników regularnych końcówka ‘-ed’).

Przykłady:

 • I visited Berlin last year. – Odwiedziłem Berlin w zeszłym roku.
 • He did not like the movie. – Film mu się nie podobał.
 • Did you see her at the party? – Czy widziałeś ją na imprezie?

Określniki czasu:

 • yesterday (wczoraj)
 • last week (w zeszłym tygodniu)
 • in 1999 (w 1999)
 • two days ago (dwa dni temu)
 • when I was a child (kiedy byłem dzieckiem)

Past Continuous – czas przeszły ciągły

Kontekst użycia: Opisuje czynności, które były w trakcie wykonywania w określonym momencie w przeszłości.

Struktura: Podmiot + was/were + czasownik z końcówką ‘-ing’.

Przykłady:

 • I was watching TV when you called. – Oglądałem telewizję, kiedy zadzwoniłeś.
 • She was not sleeping at midnight. – Ona nie spała o północy.
 • Were they playing football at 9 AM? – Czy oni grali w piłkę o 9 rano?

Określniki czasu:

 • while (podczas gdy)
 • as (kiedy, jako)
 • when (kiedy) – w kontekście zdarzenia trwającego
 • all evening (cały wieczór)
 • at 5 o’clock (o godzinie 5)

Past Perfect – czas przeszły dokonany

Kontekst użycia: Używamy, gdy mówimy o czynności, która miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości.

Struktura: Podmiot + had + past participle (III forma czasownika nieregularnego).

Przykłady:

 • I had finished my homework before dinner. – Skończyłem pracę domową przed kolacją.
 • She had not seen the film before. – Ona nie widziała wcześniej tego filmu.
 • Had you ever visited the museum before that day? – Czy kiedykolwiek odwiedziłeś muzeum przed tamtym dniem?

Określniki czasu:

 • before (zanim)
 • after (po)
 • by the time (do czasu)
 • until (aż do)
 • when (kiedy) – w kontekście poprzedzającej czynności

Past Perfect Continuous – czas przeszły dokonany ciągły

Kontekst użycia: Opisuje długotrwałą czynność, która była w trakcie wykonywania przed innym zdarzeniem w przeszłości.

Struktura: Podmiot + had been + czasownik z końcówką ‘-ing’.

Przykłady:

 • I had been working at that company for five years when it closed. – Pracowałem w tej firmie przez pięć lat, kiedy została zamknięta.
 • She had not been sleeping well before she changed her mattress. – Ona nie spała dobrze, zanim zmieniła materac.
 • Had they been waiting long when the bus finally arrived? – Czy oni długo czekali, zanim w końcu przyjechał autobus?

Określniki czasu:

 • for (przez)
 • since (od)
 • before (zanim)
 • until (aż do)
 • all day (cały dzień)

Future Simple – czas przyszły prosty

Kontekst użycia: Wyraża decyzje podjęte w momencie mówienia oraz przewidywania i obietnice.

Struktura: Will + podmiot + forma podstawowa czasownika.

Przykłady:

 • I will visit Japan next year. – Odwiedzę Japonię w przyszłym roku.
 • She will not go to the party next week. Ona nie pójdzie na imprezę za tydzień.
 • Will you help me with this? Czy pomożesz mi w tym?

Określniki czasu:

 • tomorrow (jutro)
 • next week (w przyszłym tygodniu)
 • soon (wkrótce)
 • in a few days (za kilka dni)
 • someday (pewnego dnia)

Future Continuous – czas przyszły ciągły

Kontekst użycia: Opisuje czynność, która będzie trwała w określonym czasie w przyszłości.

Struktura: Will be + czasownik z końcówką ‘-ing’.

Przykłady:

 • I will be staying at the Hilton Hotel next week. – Będę mieszkał w hotelu Hilton w przyszłym tygodniu.
 • He will not be using his phone during the meeting. – On nie będzie używał swojego telefonu podczas spotkania.
 • Will you be working at that time? – Czy będziesz pracował w tym czasie?

Określniki czasu:

 • this time next week (o tej porze w przyszłym tygodniu)
 • at 10 PM tomorrow (jutro o 22)
 • while (podczas gdy)
 • as (jako)

Future Perfect – czas przyszły dokonany

Kontekst użycia: Opisuje czynność, która zostanie zakończona przed określonym momentem w przyszłości.

Struktura: Will have + past participle.

Przykłady:

 • By next month, I will have completed this project. – Do przyszłego miesiąca skończę ten projekt.
 • She will not have finished her essay by tomorrow. – Ona nie skończy swojej pracy do jutra.
 • Will they have arrived by 5 o’clock? – Czy oni przyjadą przed piątą?

Określniki czasu:

 • by tomorrow (do jutra)
 • by the end of this year (do końca tego roku)
 • by the time (do czasu gdy)
 • within the next week (w ciągu najbliższego tygodnia)

Future Perfect Continuous – czas przyszły dokonany ciągły

Kontekst użycia: Opisuje czynność, która będzie trwała do określonego momentu w przyszłości.

Struktura: Will have been + czasownik z końcówką ‘-ing’.

Przykłady:

 • By the time you arrive, I will have been waiting for three hours. – Kiedy przyjedziesz, będę czekał już trzy godziny.
 • She will not have been living here for a year by the time she leaves. – Nie będzie mieszkała tu rok, kiedy się wyprowadzi.
 • Will they have been working on the project for over six months by the time it is completed? – Czy oni będą pracować nad projektem przez ponad sześć miesięcy, zanim zostanie ukończony?

Określniki czasu:

 • for (przez – określając długość czasu)
 • by the time (do czasu gdy)
 • since (od)
 • all day (cały dzień)
Scroll to Top