Wymowa w języku angielskim – jak to robić dobrze?

Kobieta ucząca się prawidłowej wymowy w języku angielskim
Strona główna » Blog » Wymowa w języku angielskim – jak to robić dobrze?

Wiemy doskonale w jakie zakłopotanie mogą wprawić nas błędy związane z wymową. Należą one do najczęstszych przyczyn tworzenia bariery przed mówieniem w języku obcym – nie lubimy się narażać. Prawidłowa wymowa w języku angielskim jest kluczowa dla efektywnej komunikacji. Dlaczego? Ponieważ większa zrozumienie między rozmówcami buduje pozytywne wrażenie, podkreślając profesjonalizm i biegłość językową. W środowiskach międzynarodowych, gdzie angielski pełni rolę lingua franca (język mieszany, wyuczony i używany głównie w kontaktach handlowych) , umiejętność jasnego i poprawnego artykułowania myśli jest niezbędna.

Metody nauki poprawnej wymowy w języku angielskim

Nauka poprawnej wymowy może przybrać wiele form, od tradycyjnych lekcji z nauczycielem, przez kursy online, aż po aplikacje mobilne. Skuteczne metody często łączą słuchanie z powtarzaniem – uczniowie słuchają natywnych mówców, a następnie naśladują ich sposób mówienia. Dodatkowo, narzędzia takie jak IPA (Międzynarodowy Alfabet Fonetyczny) pomagają w zrozumieniu i reprodukcji unikalnych dźwięków języka angielskiego.

Wymowa angielska

Świetnym pomysłem będzie również zaopatrzenie się w słownik angielsko-angielski, np. Longman. Transkrypcja w nim zawarta pomoże w odpowiednim akcentowaniu słowa i jego płynnej wymowie. Zawsze sprawdzajmy jak wymawiać pojedyncze słowa jak również gdy poszczególne przedrostki oraz przyrostki. Dla przykładu:

Transkrypcja fonetyczna słowa ‘able’ w języku angielskim to /ˈeɪ.bəl/. Natomiast słowo ‘comfortable’ transkrybuje się jako /ˈkʌm.ftəbəl/ w brytyjskim angielskim.

W kwestii poprawnej wymowy warto zapoznać się z pojęciem alfabetu fonetycznego, którego znajomość pozwoli poprawnie czytać słowa w języku angielskim. Prostszą alternatywą dla tego rozwiązania jest wpisanie słowa do tłumacza Google (lub jako frazy z dopiskiem “pronunciation”) i wysłuchania wymowy z odpowiednim akcentem (amerykańskim lub brytyjskim), tak by sprawdzić jak się wymawia oraz na którą sylabę się akcentuje (na który element zwracać uwagę przy wydechu w kontekście prawidłowej wymowy). Dla lepszego zrozumienia można puścić nagranie w spowolnieniu i lepiej przysłuchać się wymowie.

Zasady istotne podczas doskonalenia wymowy w języku angielskim

Spółgłoski nieme

Spółgłoski nieme oznaczają, że są one niewymawiane, pomimo tego, że są zawarte w pisowni. Rozumienie i stosowanie spółgłosek niemych, takich jak ‘k’ w słowie ‘know’ czy ‘w’ w ‘write’, jest kluczowe dla osiągnięcia płynności i naturalności w mowie. Pomijanie tych dźwięków może prowadzić do nieporozumień lub brzmienia nieautentycznego. Spółgłoski nieme to często fonetyczna pułapka dla uczącego się języka angielskiego. Oto tylko niektóre przykłady:

NIEME D

 • Wednesday /ˈwɛnz.deɪ/
 • Handkerchief /ˈhæŋ.kər.tʃiːf/

NIEME N

 • Autumn /ˈɔː.təm/
 • Hymn /hɪm/

NIEME B

 • Doubt /daʊt/
 • Thumb /θʌm/

Fonetyka samogłosek

Angielskie samogłoski prezentują szeroki wachlarz dźwięków, a ich poprawna wymowa wymaga precyzji w ustawieniu ust i języka. Oto kilka przykładów z krótkim opisem, jak tworzyć te dźwięki:

 • /iː/ – jak w słowie bee (pszczoła). Usta są lekko uśmiechnięte, a język wysunięty do przodu, blisko górnych zębów.
 • /ɪ/ – jak w słowie bit (kawałek). Usta są mniej uśmiechnięte niż przy /iː/, a język nieco cofnięty.
 • /e/ – jak w słowie bed (łóżko). Usta są bardziej rozluźnione niż przy /iː/ i /ɪ/.
 • /ɑː/ – jak w słowie car (samochód) w brytyjskim angielskim. Usta są otwarte i nieco zaokrąglone, język nisko.
 • /ʊ/ – jak w słowie book (książka). Usta nieco zaokrąglone, język w pozycji cofniętej.

Różnice w końcówkach wyrazów

Końcówki słów w angielskim mogą wpływać na znaczenie słów oraz ich gramatyczną funkcję. Przykładem może być chociażby różnica pomiędzy ‘record’ (nagrywać) a ‘record’ (nagranie, płyta, dokument). Następuje zmiana akcentu. W rzeczowniku akcent pada na pierwszą sylabę, a w czasowniku na drugą:

 • Record (rzeczownik) – /ˈrɛk.ɔːd/
 • Record (czasownik) – /rɪˈkɔːd/

Kluczowe zasady dotyczące wymowy słów w języku angielskim

Znajomość reguł akcentowania (położenie nacisku w postaci silniejszego wydechu na pewien odcinek wypowiadanego słowa / zdania), intonacji oraz rytmu mowy angielskiej wpływają bez wątpienia na klarowność komunikacji. Ważne jest, by nie tylko skupiać się na pojedynczych słowach, ale również na sposobie ich łączenia w naturalne frazy. Pamiętajmy chociażby o tym, że możemy zadać poprawne po angielsku pytanie, posługując się jedynie odpowiednią intonacją wypowiadanego zdania. Poprawna wymowa po angielsku to tema, który warto ćwiczyć regularnie z nauczycielem.

Najbardziej wymagające słowa do wymówienia w języku angielskim

Słowa takie jak ‘rural’, ‘squirrel’, czy ‘phenomenon’ często sprawiają trudności nawet zaawansowanym uczniom. Oto lista wybranych słów w języku angielskim, które są uznawane za trudne do wymówienia ze względu na skomplikowane zestawienia głosek.

 • Rural – /ˈrʊə.rəl/ – wiejski
 • Squirrel – /ˈskwɪr.əl/ – wiewiórka
 • Phenomenon – /fɪˈnɒm.ɪ.nɒn/ – zjawisko
 • Sixth – /sɪksθ/ – szósty
 • Anemone – /əˈnɛm.ə.ni/ – ukwiał
 • Colonel – /ˈkɜː.nəl/ – pułkownik
 • Isthmus – /ˈɪs.məs/ – przesmyk
 • Choir – /ˈkwaɪ.ər/ – chór
 • Synecdoche – /sɪˈnɛk.də.ki/ – synekdocha
 • Pseudonym – /ˈsjuː.də.nɪm/ – pseudonim
 • Onomatopoeia – /ˌɒn.əˌmæt.əˈpiː.ə/ – onomatopeja
 • Mischievous – /ˈmɪs.tʃɪ.vəs/ – psotny, figlarny
 • Drawer – /drɔː/ – szuflada
 • Specificity – /ˌspɛ.sɪˈfɪs.ɪ.ti/ – specyfika, szczegółowość
 • Quinoa – /ˈkiː.nwɑː/ – quinoa, komosa ryżowa
 • Thorough – /ˈθʌr.ə/ – gruntowny, dokładny
 • Deteriorate – /dɪˈtɪə.ri.ə.reɪt/ – pogarszać
 • Algorithm – /ˈæl.ɡə.rɪð(ə)m/ – algorytm

Homofony – słowa o identycznej wymowie

Homofony to słowa, które brzmią tak samo, ale mają różne znaczenia i mogą różnić się pisownią. Oto pięć par homofonów w języku angielskim:

 • Pair – para / Pear – gruszka
 • Sea – morze / See – widzieć
 • Mail – poczta / Male – mężczyzna
 • Flour – mąka / Flower – kwiat
 • Son – syn / Sun – słońce

Zrozumienie homofonów, takich jak to zaprezentowaliśmy podkreśla konieczność nauki kontekstu użycia tych słów. Nie chcielibyśmy przecież być niezrozumiani.

Rozwój umiejętności wymowy w języku angielskim

Rozwijanie umiejętności wymowy to proces ciągły, wymagający regularności i zaangażowania. Korzystanie z feedbacku od native speakerów lub specjalistycznych narzędzi może przyspieszyć posługiwanie się precyzyjną wymową i dobrym akcentem.

Wymowa słówek po angielsku – podsumowanie

W artykule omówiliśmy kluczowe aspekty poprawnej wymowy w języku angielskim, podkreślając rolę, jaką odgrywa ona w skutecznej komunikacji. Przedstawiliśmy różne metody nauki, ważne zasady fonetyczne, oraz przykłady słów trudnych do wymówienia. Podkreśliliśmy również wartość regularnej praktyki i korzystania z pomocy osób mówiących językiem angielskim jako ojczystym. Poprawna wymowa jest nie tylko świadectwem biegłości językowej, ale również kluczem do budowania relacji międzyludzkich i profesjonalnych w środowisku międzynarodowym. Uczymy tego w Dollar English. Jako profesjonalna szkoła stawiamy na ciągłe doskonalenie umiejętności językowych, aby każdy z naszych uczniów mógł swobodnie i pewnie komunikować się po angielsku.

Scroll to Top