Jak napisać raport po angielsku?

Biurko z kalkulatorem, raportem po angielsku i filiżanką kawy, gotowe do analizy danych.
Strona główna » Blog » Jak napisać raport po angielsku?

Próbowaliście kiedyś chociaż raz zabawić się trochę w dziennikarza? A czy próbowaliście zrobić to po angielsku? Jeśli wasze odpowiedzi brzmią: tak/nie, dzisiaj będziecie mieć okazje ponieważ dzisiaj omówimy bardzo praktyczną formę pisemną – raport. Posługujemy się nim gdy chcemy przedstawić dany temat w formie skondensowanej i bardzo konkretnej. Kiedy wykorzystamy formę raportu? Możemy ją wykorzystać na przykład w prezentacji wyników sprzedaży, sprawozdaniu finansowym, ocenie ryzyka, zestawieniu ofertowym i każdym innym biznesowym kontekście, który wymaga podania konkretnej dawki informacji. Niezależnie od języka raport ma swoje założenie, wytyczne i ustrukturyzowaną budowę. Jest uporządkowana i stała. Warto się jej nauczyć. Dzięki temu będziemy mogli skupić się na zaprezentowaniu najważniejszych danych.

Czym jest raport – cel i budowa raportu?

Raport to dokument używany do przedstawienia informacji w uporządkowany sposób na określony temat. Ma na celu przekazanie kluczowych informacji osobom, które mogą podejmować decyzje na ich podstawie. Typowa struktura raportu obejmuje wstęp, rozwinięcie (główną część) i podsumowanie. Wstęp przedstawia temat i cel raportu, rozwinięcie zawiera szczegółową analizę, a podsumowanie prezentuje wnioski i zalecenia.

Raport biznesowy po angielsku

W (biznesowych) raportach po angielsku zalecane jest stosowanie formalnego języka. Oznacza to unikanie potocznych wyrażeń, skrótów myślowych i zbyt osobistego tonu. Formalny język pomaga zachować klarowność i profesjonalizm dokumentu. Raport planujemy w oparciu o 3 sekcje:

Introduction – Wstęp

Wstęp powinien określić cel raportu i przedstawić kluczowe zagadnienia, które będą omówione.

Przykład: This report aims to analyze the recent sales trends and suggest strategies to enhance market penetration. / Niniejszy raport ma na celu przeanalizowanie ostatnich trendów sprzedażowych oraz zaproponowanie strategii zwiększenia penetracji rynku.

Main body – Rozwinięcie

Główna część raportu powinna zawierać szczegółowe informacje, dane i analizy dotyczące badanego tematu. Można tu używać podtytułów dla lepszej organizacji treści.

Przykład: The main body will first provide an overview of the current market conditions followed by an analysis of the sales data collected in the last quarter. / Główna część raportu w pierwszej kolejności przedstawi przegląd obecnych warunków rynkowych, a następnie analizę danych sprzedażowych zebranych w ostatnim kwartale.

Conclusion – Podsumowanie

W podsumowaniu należy przedstawić wnioski wynikające z analizy przeprowadzonej w głównej części raportu oraz zalecenia.

Przykład: In conclusion, while the sales have shown a slight decrease, implementing targeted marketing strategies could potentially increase our market share. / Podsumowując, mimo że sprzedaż wykazała niewielki spadek, wdrożenie ukierunkowanych strategii marketingowych mogłoby potencjalnie zwiększyć nasz udział w rynku. 

Raport po angielsku przydatne zwroty

Oto lista podstawowych zwrotów, które pomogą nam w świetnym napisaniu raportu, zgodnie z jego formą:

Introduction / Wstęp

 • The purpose of this report is to explore – Celem tego raportu jest zbadanie
 • This report aims to provide an overview of – Niniejszy raport ma na celu przedstawienie przeglądu
 • In this report, we will examine – W tym raporcie przeanalizujemy
 • The following report outlines – Poniższy raport przedstawia
 • The objective of this report is to present – Celem tego raportu jest przedstawienie
 • This analysis intends to show – Niniejsza analiza ma na celu pokazanie
 • The aim of this report is to discuss – Celem tego raportu jest omówienie
 • The report begins by reviewing – Raport rozpoczyna się od przeglądu

Main body / Część główna

 • Firstly, it should be noted that – Po pierwsze, należy zauważyć, że
 • The data suggests that – Dane sugerują, że
 • According to the results – Zgodnie z wynikami
 • An important finding is that – Ważnym odkryciem jest, że
 • It is evident from the analysis that – Z analizy wynika, że
 • Further investigation reveals – Dalsze badania ujawniają
 • On closer examination – Po bliższym zbadaniu
 • It can be seen that – Można zauważyć, że
 • A significant aspect is – Istotnym aspektem jest

Conclusion / Podsumowanie

 • In conclusion, this report has shown – Podsumowując, ten raport pokazał
 • To summarize, the findings indicate – Reasumując, wyniki wskazują
 • Overall, it is clear that – Ogólnie rzecz biorąc, jest jasne, że
 • It can be concluded from the report that – Można wywnioskować z raportu, że
 • As demonstrated in the report – Jak wykazano w raporcie
 • Therefore, it is recommended that – Dlatego zaleca się, aby
 • Based on the analysis, it is evident – Na podstawie analizy jest oczywiste
 • The results lead to the conclusion that – Wyniki prowadzą do wniosku, że

Przykładowy raport w języku angielskim – wzór raportu

Oto przykładowy angielski raport ze spotkania dotyczącego podpisania umowy oraz ustalenia warunków dostawy i odbioru towarów wraz z polskim tłumaczeniem poniżej:

Różnorodne wykresy i diagramy kołowe przedstawione w raporcie po angielsku, na tle cyfrowego ekranu.

Title: Report from the business meeting on contract signing and goods delivery and receipt

Introduction:

This report summarises the business meeting held on April 28, 2024, concerning the signing of a cooperation agreement and the terms of delivery and receipt of goods between our company and ABC Supplies Co. The main goal was to finalize the details of our partnership and establish clear guidelines for future transactions.

Main Body:

Participants:

 • John Smith, Director, Our Company
 • Bob Johnson, CEO, ABC Supplies Co.

Discussion Points:

 • Contract Signing:
 • Both parties reviewed the final draft of the cooperation agreement.
 • Key points of the agreement included terms of payment, delivery schedules, and quality assurance processes.
 • Delivery and Receipt of Goods:
 • ABC Supplies Co. outlined their delivery capabilities, promising bi-weekly shipments of goods.
 • Our company confirmed warehouse capabilities and inspection protocols upon receipt of goods.
 • Quality Assurance:
 • ABC Supplies Co. ensured compliance with all specified quality standards.
 • An agreement was reached to conduct joint quality checks at the start of the delivery process.

Conclusions:

The meeting with ABC Supplies Co. was constructive and resulted in a mutually beneficial agreement that ensures a steady supply of goods with guaranteed quality. Both parties agreed on the importance of maintaining open communication channels to quickly address any potential issues. The cooperation agreement will be signed by the legal representatives of both parties next week.

Recommendations:

 • Regular follow-up meetings should be scheduled to assess the partnership and adjust operations as needed.
 • Immediate establishment of a joint task force to oversee the initial phase of the contract implementation to ensure smooth operations.

Wersja polska raportu:

Tytuł: Raport ze spotkania biznesowego dotyczącego podpisania umowy o współpracy oraz dostawie i odbiorze towarów

Wstęp:

Raport ten podsumowuje spotkanie biznesowe, które odbyło się 28 kwietnia 2024 roku, dotyczące podpisania umowy o współpracy oraz warunków dostawy i odbioru towarów między naszą firmą a ABC Supplies Co. Głównym celem było sfinalizowanie szczegółów naszej współpracy oraz ustalenie jasnych wytycznych dla przyszłych transakcji.

Główna część:

Uczestnicy:

 • John Smith, Dyrektor, Nasza Firma
 • Bob Johnson, CEO, ABC Supplies Co.

Punkty dyskusji:

 • Podpisanie umowy:
 • Obie strony przejrzały ostateczny projekt umowy o współpracy.
 • Kluczowe punkty umowy obejmowały warunki płatności, harmonogram dostaw i procesy zapewnienia jakości.
 • Dostawa i odbiór towarów:
 • ABC Supplies Co. przedstawiło swoje możliwości dostaw, obiecując dostawy towarów co dwa tygodnie.
 • Nasza firma potwierdziła zdolności magazynowe i protokoły inspekcji przy odbiorze towarów.
 • Zapewnienie jakości:
 • ABC Supplies Co. zapewniło przestrzeganie wszystkich określonych standardów jakości.
 • Uzgodniono przeprowadzenie wspólnych kontroli jakości na początku procesu dostaw.

Wnioski:

Spotkanie z ABC Supplies Co. było konstruktywne i zaowocowało wzajemnie korzystną umową, która zapewnia stałą dostawę towarów o gwarantowanej jakości. Obie strony zgodziły się na znaczenie utrzymania otwartych kanałów komunikacji w celu szybkiego rozwiązywania ewentualnych problemów. Umowa o współpracy zostanie podpisana przez przedstawicieli prawnych obu stron w przyszłym tygodniu.

Zalecenia:

 • Należy zaplanować regularne spotkania kontrolne w celu oceny partnerstwa i dostosowania operacji w miarę potrzeb.
 • Natychmiastowe utworzenie wspólnego zespołu zadaniowego do nadzoru nad wstępną fazą wdrażania umowy, aby zapewnić płynne działanie.

Podsumowanie

Pisanie raportów pozwala na formalne dokumentowanie, analizowanie i prezentowanie informacji. Z punktu widzenia biznesowego angielskiego jest to jedna z ważniejszych umiejętności. Dollar English oferuje wskazówki, aby zapewnić jasność i skuteczność posługiwania się tą niezwykle praktyczną formą pisemną po angielsku. Wiedza ta jest niezbędna gdy przyjdzie nam mierzyć się z takimi sytuacjami jak:

 • Raporty finansowe: roczne i kwartalne sprawozdania finansowe, bilanse.
 • Raporty z analizy rynku: badania rynkowe, analizy konkurencji, raporty sprzedażowe.
 • Raporty projektowe: status projektu, raporty z postępów, raporty końcowe.
 • Raporty zarządcze: streszczenia dla zarządu, raporty operacyjne.
 • Prace naukowe: raporty z badań, artykuły naukowe, sprawozdania z eksperymentów.
 • Raporty studenckie: prace semestralne, projekty grupowe, sprawozdania z praktyk.
 • Raporty techniczne: dokumentacja techniczna, sprawozdania z testów, raporty z audytów technicznych.

Pozostaje jedynie praktyka. Czyż nie byłoby dobrze nauczyć się pisać biznesowych raportów razem z Dollar English?

Scroll to Top